Shaolin Kungfu Syndicate Classes

หลักสูตร

- วูซู (武術) Modern Wushu
- กังฟู (功 夫) Shaolin Kungfu
- ชี่กง (氣功)
- สานต่า (散手)
- ไท่จี๋ หรือ ไท่เก๊ก สายเฉิน (太极拳)
- ปาต้วนจิน Baduanjin
- อี้จินจิง Yijinjing
- ฉี่สุยจิง Xisuijing

ระบบการฝึก

- ฝึกท่ารำพื้นฐานต่างๆ รวมถึงพื้นฐานการใช้มือและเท้า การใช้มือท่ายืน การกระโดด การเตะ
- ฝึกท่ารำมือเปล่า ซึ่งประกอบไปด้วยท่ารำพื้นฐาน ท่ารำดั้งเดิม ท่ารำเลียนแบบสัตว์ ท่ารำประยุกต์
- ฝึกการใช้อาวุธทั้ง 18 ชนิดของเส้าหลิน รวมถึงท่ารำประกอบอาวุธ เช่น กระบี่กระบอง ทวน และดาบเส้าหลิน
- ฝึกท่ารำ และเทคนิคพิเศษเฉพาะ 72 เทคนิคของเส้าหลิน เช่น วิชาตัวอ่อน คอหอยเหล็ก การปาเข็มผ่านกระจก เป็นต้น

ประโยชน์จากการฝึก

- เพื่อร่างกายที่ยืดหยุ่น คล่องตัว และแข็งแรงขึ้น
- ก่อเกิดสมาธิ สติ และประสาทสัมผัสที่ดียิ่งขึ้น
- เพิ่มทักษะทางด้านกีฬา
- เป็นศิลปะการต่อสู้

เส้าหลินกังฟูเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

- สำหรับเด็ก เส้าหลินกังฟูช่วยพัฒนาสมาธิในการเรียนรู้ และฝึกฝนในด้านระเบียบวินัย
- สำหรับผู้ใหญ่ นอกจากกล้ามเนื้อที่แข็งแรง กระชับ ยังได้ประโยชน์ในการผ่อนคลาย หรือใช้เป็นศิลปะป้องกันตัว
- สำหรับผู้สูงอายุ มวยไท่เก็ก มวยช้าชุดปาต้วนจิน อี้จินจิง และ ฉี่สุยจิง สามารถช่วยในเรื่องระบบภายในให้ดียิ่งขึ้น

อาจารย์ | หลักสูตร | หน้าหลัก | อัลบัมภาพ | ติดต่อ

©2555 เส้าหลินกังฟู ซินดิเคท สงวนลิขสิทธิ์